Beannachadh Beothachaidh ╰⊰¸¸.•* Scottish Gaelic

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

BEANNACHADH BEOTHACHAIDH

TOGAIDH mi mo theine an diugh,
An lathair ainghlean naomha neimh,
An lathair Airil is ailde cruth,
An lathair Uiril nan uile sgeimh,
Gun ghnu, gun tnu, gun fharmad.
Gun ghiomh, gun gheimh roimh neach fo’n ghrein,
Ach Naomh Mhac De da m’ thearmad.

Dhe fadaidh fein na m’ chridhe steach,
Aingheal ghraidh do m’ choimhearsnach,
Do m’ namh, do m’ dhamh, do m’ chairde,
Do ’n t-saoidh, do ’n daoidh, do ’n traille.

A Mhic na Moire min-ghile,
Bho ’n ni is isde crannchaire,
Gu ruig an t-Ainm is airde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s