An I mo chridhe, I mo graidh – Calum Cille ╰⊰¸¸.•* Scottish Gaelic

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

media_433551_en

f6509e77179204f4719c65d310273642

An I mo chridhe, I mo graidh,
An ait guth manaich bidh geum ba
Ach mun tig an saoghal gu crich
Bithidh I mar a bha.

—Calum Cille

http://www.iona-orthodox-retreats.org.uk/3.html

 

Advertisements

“Christ is Risen” in Celtic languages

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

“Christ is Risen” in Celtic languages

Goidelic

Old Irish – Asréracht Críst! Asréracht Hé–som co dearb!
Irish – Tá Críost éirithe! Go deimhin, tá sé éirithe!
Manx – Taw Creest Ereen! Taw Shay Ereen Guhdyne!
Scottish Gaelic – Tha Crìosd air èiridh! Gu dearbh, tha e air èiridh!

Brythonic

Breton – Dassoret eo Krist! E wirionez dassoret eo!
Cornish – Thew Creest dassorez! En weer thewa dassorez!
Welsh – Atgyfododd Crist! Yn wir atgyfododd!

Source: OrthodoxWiki

Beannachadh Beothachaidh ╰⊰¸¸.•* Scottish Gaelic

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

BEANNACHADH BEOTHACHAIDH

TOGAIDH mi mo theine an diugh,
An lathair ainghlean naomha neimh,
An lathair Airil is ailde cruth,
An lathair Uiril nan uile sgeimh,
Gun ghnu, gun tnu, gun fharmad.
Gun ghiomh, gun gheimh roimh neach fo’n ghrein,
Ach Naomh Mhac De da m’ thearmad.

Dhe fadaidh fein na m’ chridhe steach,
Aingheal ghraidh do m’ choimhearsnach,
Do m’ namh, do m’ dhamh, do m’ chairde,
Do ’n t-saoidh, do ’n daoidh, do ’n traille.

A Mhic na Moire min-ghile,
Bho ’n ni is isde crannchaire,
Gu ruig an t-Ainm is airde.